Innovative Village

The Best Service. The Best office.

"INNOVATIVE" Concept

"VILLAGE" Concept

INNOVATIVE VILLAGE

คือการปรับปรุงขึ้นมาใหม่ หรือการสร้างสรรค์ สิ่งที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร ซึ่งเป็นแนวคิดในการทำสิ่งต่างๆที่แปลกใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมหรือ Innovation

ด้วยความหมายคือหมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งเป็นแนวคิดในการรวบรวมผู้คนที่มีแนวคิดเดียวกัน อยู่ร่วมกันเพื่อให้เกิดกลุ่มชุมชนมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน

จึงหมายถึงหมู่บ้านที่รวบรวมผู้คนที่มีแนวคิดเดียวกัน อยู่ร่วมกันเพื่อให้เกิดกลุ่มชุมชนมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน ในการทำสิ่งต่างๆ ที่แปลกใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมหรือ innovation ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ,Software รวมไปถึงการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีด้วย